Eigenaren en vennoten in het register

Faillietinformatie.nl neemt alle zakelijke insolventies op in het register. Als een vennootschap onder firma met twee vennoten in de schuldsanering komt wil dat zeggen dat er drie uitspraken zijn. De uitspraak van de VOF en de uitspraak van de twee vennoten die in de Wsnp komen. Deze drie uitspraken hebben drie insolventienummers en worden apart in het register gepubliceerd.


De Curator

Bij een faillissement stelt de rechter een curator aan. De curator voert vanaf de dag dat het faillissement wordt uitgesproken het beheer over de bezittingen. De persoon, een natuurlijk persoon of een rechtspersoon, die failliet is verklaard is verplicht zijn volledige medewerking te verlenen aan de curator.

Bij een faillissement, beheert de curator het vermogen.

De rol van de curator:

1. maakt een lijst van bezittingen en schulden;
2. gaat zo nodig over tot liquidatie van het vermogen en verdeelt de baten onder de schuldeisers;
3. treft maatregelen om de boedel in stand te houden;
4. neemt administratieve zaken, kasgelden en neemt waardevolle zaken onder zich;
5. rapporteert de gang van zaken aan de rechter-commissaris. De rechter-commissaris houdt toezicht op de curator en het verloop van het faillissement;
6. opent post, e-mail etc.;
7. beheert gelden. Hij kan daarvoor bijvoorbeeld een spaarrekening openen;
8. bepaalt welk deel van het inkomen uit de boedel de failliet zelf mag besteden om noodzakelijke uitgaven te doen;
9. kan soms overeenkomsten beëindigen waarbij de failliet betrokken is.