Waarom aanmelden?

 • Alle zakelijke insolventies
 • Compleet
 • Goed doorzoekbaar
 • Financiële informatie
 • Gratis service
 • Faillissement verslagen

Aanmelden bij Faillietinformatie.nl

Er zijn genoeg redenen om u aan te melden voor Faillietinformatie.nl. U beschikt met faillietinformatie.nl over een effectief te doorzoeken database met zakelijke insolventies. De uitspraak van de insolventie is uitgebreid met aanvullende gegevens zoals de beschikbare gepubliceerde jaarrekeningen. U kunt dus in één oogopslag zien of u het faillissement had kunnen zien aankomen.

 

Bedrijfsgegevens

*
 
 
 
*
 

Uw gegevens

Man    Vrouw
 
*
 
*
*
 

Wachtwoord

*
*
 

Nieuwsbrief

Ik wil mij aanmelden voor de nieuwsbrief
 

Voorwaarden

Ik ga akkoord met de algemene voorwaarden * voorwaarden

1. Toepasselijkheid

1.1.
Partijen bij deze overeenkomst zijn creditDevice B.V., handelend onder de naam faillietinformatie.nl, en u zelf ("Lid").

1.2.
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke overeenkomst, waarbij faillietinformatie.nl aan lid toegang verleent tot het ledengedeelte van de internet website van faillietinformatie.nl, http://www.faillietinformatie.nl ("de Website"). Het ledengedeelte bestaat uit de voor niet-leden afgeschermde delen van de Website.

2. Rechten en verplichtingen van het lid

2.1.
Een lid verkrijgt met behulp van een gebruikersnaam en wachtwoord toegang tot rubrieken van de Website, die door middel van een beveiliging niet toegankelijk zijn voor niet-leden ("het lid gedeelte").

2.2.
faillietinformatie.nl behoudt zich het recht voor om op ieder moment rubrieken aan het ledengedeelte toe te voegen, uit het ledengedeelte te verwijderen, of deze toegankelijk te maken voor niet-leden.

2.2.
Het lid maatschap is gebonden aan één persoon kan niet worden overgedragen. Het is het lid dan ook niet geoorloofd om aan derden toegang te verschaffen tot het ledengedeelte van de Website. Onder derden wordt verstaan, anderen dan degene aan wie de gebruikersnaam en het wachtwoord zijn toegekend, al dan niet binnen de eigen organisatie van het lid .

2.4.
Het lid draagt zorg voor de zorgvuldige geheimhouding van zijn gebruikersnaam en wachtwoord. Elk gebruik van het lid maatschap wordt toegerekend aan het lid, c.q. aan de persoon aan wie de gebruikersnaam en het wachtwoord zijn toegekend. Het lid draagt een risicoaansprakelijkheid voor het gebruik dat van het lid maatschap wordt gemaakt.

2.3.
Het is Het lid toegestaan om voor eigen gebruik van de Website afkomstige informatie af te drukken. Alle informatie op de Website is beschermd door auteursrechten en/of het databankenrecht van faillietinformatie.nl of derden. Het is Het lid niet toegestaan deze informatie op enige wijze verder te verveelvoudigen of openbaar te maken, behoudens met de voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke instemming van faillietinformatie.nl. Onder openbaar maken wordt in dit geval ook verstaan het beschikbaar stellen van de gebruikersnaam en het wachtwoord aan derden.

2.4.
Voor zover Het lid in de gelegenheid wordt gesteld om vragen, opmerkingen of andere informatie via de Website aan faillietinformatie.nl en/of aan derden kenbaar te maken, zal hij van dit recht alleen gebruik maken met inachtneming van algemene fatsoensnormen en zich onthouden van grievend taalgebruik, beledigingen, etcetera.

3. Garantie

3.1.
faillietinformatie.nl streeft ernaar om de Website zoveel mogelijk beschikbaar en bereikbaar te houden. faillietinformatie.nl garandeert echter geen 24-uurs beschikbaarheid of bereikbaarheid. Verminderde beschikbaarheid en bereikbaarheid kan onder meer voortvloeien uit het verrichten van onderhoud, het verhelpen van storingen, etcetera.

3.2.
faillietinformatie.nl streeft er naar om op zowel het Ledengedeelte als op het algemeen toegankelijke gedeelte van de Website correcte en actuele informatie aan te bieden. faillietinformatie.nl kan hier echter niet voor instaan en sluit dan ook iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de inhoud van de geboden informatie uit.

3.2.
faillietinformatie.nl is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de beschikbaarheid, noch voor de inhoud van internetpagina's buiten de Website waar door middel van 'links' op de Website naar wordt verwezen.

4. Privacy

4.1.
faillietinformatie.nl houdt zich aan de geldende regelgeving met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens. faillietinformatie.nl verwerkt de door het lid bij het aangaan van het lidmaatschap verstrekte persoonsgegevens voor zover noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst. Daarnaast kan het gebruik van de Website door het lid leiden tot verwerking van persoonsgegevens.
Laatstbedoelde verwerkingen geschieden ten behoeve van onderzoek naar mogelijke verbeteringen van de werking van de Website en dergelijke. De persoonsgegevens als bedoeld in dit lid worden door faillietinformatie.nl niet verstrekt aan derden.

4.2.
Het lid kan op de Website te allen tijde zijn eigen lidmaatschapgegevens inzien en corrigeren. Deze informatie en functionaliteit zijn uitsluitend toegankelijk voor de gebruiker die beschikt over de gebruikersnaam en het wachtwoord van het lid.

4.2.
faillietinformatie.nl is niet verantwoordelijk voor de verwerking door derden van persoonsgegevens die het lid via de Website bedoeld of onbedoeld aan die derden kenbaar maakt, zoals bijvoorbeeld zijn emailadres of informatie over zijn surfgedrag na het verlaten van de Website.

5. Overige bepalingen

5.1.
Wijzigingen, aanvullingen en/of afwijkingen van deze algemene voorwaarden kunnen slechts schriftelijk worden overeengekomen en gelden slechts ten aanzien van de specifieke overeenkomst waarop de wijzigingen, aanvullingen en/of afwijkingen betrekking hebben. faillietinformatie.nl is evenwel te allen tijde gerechtigd deze voorwaarden eenzijdig te wijzigen door wijziging van de voorwaarden zoals deze op de Website worden vermeld en kennisgeving hiervan aan het lid via de website en/of per post of e-mail.

5.2.
Op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten tussen faillietinformatie.nl en het lid is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

5.3.
Alle geschillen, voortvloeiende uit of samenhangende met een overeenkomst of de totstandkoming daarvan zullen worden beslecht door de bevoegde rechter van de vestigingsplaats van faillietinformatie.nl.

 
 ______  ______   _____   ___  
 /_  _// /_  _//  / ___//  / _ \\ 
 `-| |,-  -| ||-  \___ \\ | / \ || 
  | ||   _| ||_  /  // | \_/ || 
  |_||  /_____// /____//  \___// 
  `-`'  `-----` `-----`   `---`  
                    

* Verplichte velden